Obec Hrabová - oficiální stránky obce

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Název

 

 

Obec Hrabová

 

2. Důvod a způsob založení

 

 

 

 

Obec Hrabová (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 12.11.2000 a dle § 2 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese      odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2, písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

 

 

 

 

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

 

3. Organizační struktura

 

 

 

 

 

 

 • Obec Hrabová
  • Zastupitelstvo
   • Finanční výbor zastupitelstva
   • Kontrolní výbor zastupitelstva

 

4. Kontaktní spojení

 

 

4.1. Kontaktní poštovní adresa

 

 

 

 

 

Obecní úřad Hrabová

Hrabová 113

789 01 Zábřeh

 

 

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 

 

 

 

 

Obecní úřad Hrabová

Hrabová 113

789 01 Zábřeh

 

 

4.3. Úřední hodiny

 

 

Pondělí               

Středa 

8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

 

 

4.4. Telefonní čísla

 

 

 

 

583 449 028 – kancelář OÚ

724 860 495 – starosta

 

 

4.5. Čísla faxu

 

 

 

583 449 028

 

 

4.6. Adresa internetové stránky

 

 

 

www.hrabova.cz

 

 

4.7. Adresa e-podatelny

 

 

 

obec@hrabova.cz

 

 

4.8. Další elektronické adresy

 

 

 

 

obec@hrabova.cz

starosta@hrabova.cz

 

 

4.9. ID datové schránky

 

 

 

dvfbp5m

 

5. Bankovní spojení

 

 

19122841/0100 (Komerční banka a.s.)

 

6. IČ

 

 

00636061

 

7. DIČ

 

 

CZ00636061

 

8. Dokumenty

 

 

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

 

 

 

Úřední deska

 

 

8.2. Rozpočet

 

 

 

 

 

9. Žádosti o informace

 

 

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu:

                Obecní úřad Hrabová

                Hrabová 113

                789 01 Zábřeh

 • e-mailem: obec@hrabova.cz
 • elektronickým podáním: obec@hrabova.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 583 449 028

 

 

 

 

úřední hodiny:

 

Pondělí               

Středa 

8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

 

 

 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

 

 

Lhůty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3, písm. a) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3, písm. b) - 3 dny
 • Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění (§ 15 odst. 4) - 15 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů

 

 

Termíny

 

 

 

 

 

 

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2)-od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

 

 

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 

Kdo může o informaci požádat

 

 

 

 

 

 • informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

 

 

Kdo informaci poskytne

 

 

 

 

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

 

 

Kdy informaci neposkytne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
 • jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
 • pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
 • jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
 • pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán

 

 

Jak se o informaci žádá

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
 • písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

 

 

Co musí písemná žádost obsahovat

 

 

 

 

 

 

 • musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

 

 

Jaký bude postup povinného orgánu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
 • pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů - pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů ( od 1. 1. 2001 do 15 dnů)

 

 

Co když orgán žádosti nevyhoví

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

 

 

Komu se odvolání posílá

 

 

 

 

 

 • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal

 

 

Kdo o odvolání rozhodne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

 

 

Podatelna

 

11. Opravné prostředky

 

 

Co když orgán žádosti nevyhoví

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
 • proti rozhodnutí lze  podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení nebo marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v uvedeném případě  v § 15 odst. 4.

 

 

Komu se odvolání posílá

 

 

 

 

 • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí nebo takové rozhodnutí měl vydat

 

 

Kdo o odvolání rozhodne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání se nerozhodlo, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým odvolání bylo zamítnuto a napadené rozhodnutí potvzeno. Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu

 

 

 

 

 

 

 

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek    lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

 

12. Formuláře

 

 

 

 

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

 

 

Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz

 

14. Předpisy

 

 

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

 

 

Přehled předpisů, podle nichž obec Hrabová ve věci poskytování informací rozhoduje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

(upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o                 poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).

 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, v platném znění

(Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).

 • zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění

(Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.).

 • zákon č. 496/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění

(Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.).

 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění

(upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a                jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).

 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánovaní a stavebním úřadu
 • Platné obecně závazné vyhlášky
 • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde

 

 

14.2. Vydané právní předpisy

 

 

 

 

 

 

 

Obec Hrabová vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

 

 

 

Úřední deska

 

15. Úhrady za poskytování informací

 

 

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

 

 

 

 

 

 

 

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů pojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

         

 

 

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádnáusnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

 

16. Licenční smlouvy

 

 

16.1. Vzory licenčních smluv

 

 

 

 

 

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

 

16.2. Výhradní licence

 

 

 

 

 

 

V současné době nejsou pro Obec Hrabová poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva za rok 2016