Obec Hrabová - oficiální stránky obce

ZŠ a MŠ Hrabová

Historie školy

Historie naší školy se začala psát v roce 1837, ale současná budova byla postavena teprve v roce 1887. Stavba celé školy tehdy stála 28.000 zlatých. První místní školní rada byla ustanovena v roce 1871 a jejím předsedou byl zvolen pan Hynek Urbášek. Prvním nadučitelem byl v nové budově školy pan Vincenc Soudek. V období dalších let zde působila celá řada vyučujících, mezi nimi i vikář českobratrské církve pan Rudolf Šedý. Výjimečný byl školní rok 1924/1925, kdy bylo ve třech třídách vyučováno celkem 104 žáků.

Příchodem paní ředitelky Alžběty Novotné v roce 1992 se otevřela současná kapitola v životě naší školy. Právě ona sem přinesla jasnou představu moderní školy, kde je stejně důležité to, co děti učíme, jako to, jak s nimi jednáme a co s nimi prožíváme. Ač nepatřila mezi místní občany, velmi usilovala o to, aby se děti staly patrioty své školy a obce.

Velkým přínosem bylo navázání úzké spolupráce s mateřskou školou, které přirozeně vyústilo ve spojení obou škol v jeden právní subjekt v roce 2002. Za samozřejmost pokládáme pravidelné návštěvy mezi mateřskou a základní školou, společné výlety, společná vystoupení a další. To vše by ovšem nebylo možné bez sehraného desetičlenného týmu pedagogických a provozních pracovníků, který funguje od roku 1999 bez větších personálních změn pod vedením ředitelky Jany Vondálové.

Počet žáků

Počet žáků naší dvojtřídní ZŠ se pohybuje mezi 26-30 žáky (letos 29), což umožňuje ideální počet asi 15 žáků ve třídě a individuální přístup. Jednotřídní MŠ mívá 24 -28 (letos 27) dětí.

Organizační struktura

Specifický přístup k výuce

Ve škole usilujeme především o:

  • partnerské vztahy mezi dětmi a dospělými
  • spolupráci mezi žáky, o výchovu k samostatnosti a k sebeúctě žáka
  • otevřenou komunikaci a účinné řešení problémů (škola se v posledních letech zaměřuje na osobnostně sociální výchovu)
  • individuální přístup k žákovi (ve třídě máme 10 – 15 žáků)
  • ekologickou výchovu (vedeme děti k poznání a ochraně životního prostředí)
  • výuku cizímu jazyku a práci na počítači (což žákům předkládáme jako nezbytnou životní dovednost)
  • mezi klasické, osvědčené pedagogické postupy, zařazujeme i prvky alternativní výuky (projektové, skupinové vyučování)

 

Realizované projekty

V uplynulých letech jsme se zapojili do celé řady projektů, od těch mezinárodních a dlouhodobých, až po projekty školní či krátkodobé.

Mezinárodní projekty:

EKOŠKOLA - propojení enviromentální výchovy ve škole s konkrétními praktickými kroky vedoucími k šetrnějšímu přístupu žáků k životnímu prostředí

 

Projekty s celostátní působností:

EU PENÍZE DO ŠKOL - cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na naší ZŠ

ČESKO ČTE DĚTEM - cílem je pomoci najít dětem vztah ke čtení a literatuře jako takové

RECYKLOHRANÍ - projekt, který v sobě spojuje vzdělávací program a soutěže se zaměřením na třídění a recyklaci odpadů

SBÍREJ – TONER.CZ  - ekologicko- charitativně zaměřený projekt

ČTENÍ POMÁHÁ – charitativně zaměřený projekt podporující čtenářství

 

Školní projekty celoroční:

SAFARI – projekt ZŠ letošního roku zaměřený na zvířecí říši, ale současně i vážná výzva k ochraně ohrožených druhů

ZDRAVÁ ABECEDA – projekt MŠ letošního roku zaměřený na výchovu ke zdravému životnímu stylu

VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH – projekt ZŠ roku 2011/2012 zaměřený na výchovu ke zdraví a zdravému životnímu stylu

ZA BLUDNÝM KOŘENEM I., II. – projekty MŠ v letech 2010/2011 a 2011/2012 s environmentálním zaměřením ve spolupráci s centrem ekologických aktivit města Olomouc – Sluňákov.

ZELENÝ OSTROV – projekt roku 2010/2011 zaměřený na environmentální a osobnostně sociální výchovu, realizovaný v úzké spolupráci s centrem ekologických aktivit města Olomouc – Sluňákov.

TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE – projekt roku 2009/2010 zaměřený na řemesla a povolání

MLÉKO DO ŠKOL, OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL – projekty podporující zdravou výživu dětí

 

Školní krátkodobé projekty:

PROJEKT VAJÍČKO – sexuální, rodinná výchova a výchova ke zdraví

POHŘEB PANA NEUMĚTELA, SVĚTÝLKO – osobnostně sociální výchova

PRAVIDLA ŠKOLY – pravidla, která si tvoří děti, mohou být dětmi dodržována a dospělými vyžadována

ŠKOLA NARUBY – netradiční způsob, jak oslavit Den učitelů

Z POHÁDKY DO POHÁDKY – projekt zaměřený na rozvoj čtenářské gramotnosti